Tietosuoja

Tietosuojakäytänteet

Biopankkitoiminta on luvanvaraista, tarkoin säädeltyä ja valvottua toimintaa. Helsingin Biopankki toimii kiinteänä osana HUSia ja biopankin tietojenkäsittelyä koskevat samat tietoturvavaatimukset kuin sairaalan potilastietojärjestelmiä. Erona muuhun sairaalassa tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn on, että henkilötietosi korvataan tunnistekoodilla, jolloin nimesi tai henkilötunnuksesi eivät näy antamasi biopankkisuostumuksen ja -näytteen yhteydessä. Näyterekisterissämme säilytetään tietoja, jotka kertovat, miten näytteitäsi on käsitelty ja mihin tutkimuksiin niitä on käytetty.

Jotta kuhunkin tutkimukseen voidaan valikoida juuri kyseiseen tutkimukseen sopivien henkilöiden näytteet, on näytteisiin tarpeen liittää taustatietoja, jotka auttavat näytteiden valitsemisessa ja tutkimustulosten tulkitsemisessa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi näytteenantajan sukupuoli, terveystieto (diagnoosit, lääketieteelliset toimenpiteet, laboratorio- ja muut tutkimustulokset, kuvantamistallenteet), näytetyyppi, ottoajankohta, käsittelyhistoria ja tiedot yksilön perimästä eli geeneistä.

Kun näytteitäsi käytetään tutkimukseen, niistä voidaan analysoida monenlaista tietoa, esimerkiksi tiettyyn sairauteen liittyviä geenejä. Myös koko genomin eli perimän kartoitus on nykyisin mahdollista. Tutkimuksissa analysoitu data palautuu tutkimuksen päätyttyä biopankkiin, jossa se on myös muiden biopankkitutkimusten käytettävissä.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Tietosuoja turvataan koodaamalla näytteet ja tekemällä tarkat käyttösopimukset luovutettaessa näytteitä tutkimukseen. Näytettäsi ja näytteeseen liittyviä muita henkilötietoja käsittelevät salassapitositoumuksen velvoittamat Helsingin Biopankin työntekijät. Helsingin Biopankista luovutetaan näytteitä ja tietoja erilaisiin tieteellisiin tutkimuksiin, joita tehdään Suomessa ja ulkomailla, myös EU-alueen ulkopuolella. Näytteitä ja tietoja luovutetaan vain sellaisille korkeatasoisille tutkimushankkeille, jotka ovat saaneet ennen tutkimuksen aloittamista eettisen toimikunnan puollon Suomessa. Tutkimushankkeissa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja käsittelevät tutkijat ja heidän avustajansa käyttösopimuksessa kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelylle EU:n ulkopuolella on asetettu hyvin tiukat lisäehdot. Henkilötietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle on mahdollista vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät. EU:n komissio voi tehdä päätöksen siitä, että jokin EU:n ulkopuolinen maa, sen alue tai tietty toimiala (esimerkiksi lääketeollisuus) täyttää samantasoiset tietosuojavaatimukset, kuin mitä EU-mailta edellytetään. Jos komission päätöstä ei ole, tiedot saa luovuttaa vain, jos ulkopuolinen maa on hyväksynyt ja sitoutunut EU:n laatimiin vakioehtoihin tietosuojasta ja tästä on tehty erillinen sopimus. Yhdysvaltalaiset toimijat voivat myös päästä niin sanotulle Privacy Shield -listalle. Tämä tarkoittaa, että heidän osaltaan on varmistettu riittävä henkilötietojen suoja. Sinulla on oikeus saada tieto siitä, onko tietojasi siirretty EU:n ulkopuolelle. Jos tietojasi siirretään EU:n ulkopuolelle, sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä suojatoimia on käytetty.

Helsingin Biopankin henkilörekisterien informointi