Suostumus ja -näyte

Biopankkisuostumus ja suostumuksen antajan oikeudet

Antamalla biopankkisuostumuksen saat mahdollisuuden olla osana tieteellistä tutkimusta, ja olet omalta osaltasi mukana mahdollistamassa uusien hoitojen kehitystä. Biopankkinäytteen luovuttaminen edellyttää näytteenantajan kirjallisen tai sähköisen suostumuksen. Suostumuksella annat luvan näytteidesi ja niihin liittyvien tietojen käyttämisen lääketieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Saapuessasi potilaaksi HUSin, Kymsoten, Eksoten tai Päijät-Hämeen sairaalaan sinulta voidaan pyytää biopankkisuostumusta ja saat tutustuttavaksesi biopankkitoimintaa kuvaavan selvityksen ja suostumuslomakkeen, jolla voit antaa suostumuksesi. Voit myös itse pyytää hoitohenkilökunnalta biopankkiselvityksen ja suostumuslomakkeen. Tulostettava selvitys ja lomake löytyvät myös tästä linkistä tai voit myös antaa suostumuksesi sähköisesti Helsingin Biopankin verkkosivujen kautta tästä linkistä.

Vastaanotettuamme suostumuksesi annamme sinulle ohjeet biopankkinäytteen (tyypillisesti 10 ml verinäyte) antamista varten. Biopankkinäyte annetaan ensisijaisesti diagnostisen näytteenoton yhteydessä HUSin, Kymsoten, Eksoten tai Päijät-Hämeen laboratoriossa. Jos olet hoidettavana sairaalassa, biopankkinäyte voidaan ottaa myös osastolla näytteenoton yhteydessä.

Sinun ei tarvitse olla erikoissairaanhoidon potilas voidaksesi antaa biopankkisuostumuksen. Voit antaa suostumuksesi, olit sitten potilas, potilaan omainen tai muusta syystä potilaiden hoidon kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Ainoa edellytys on suomalainen henkilötunnus, jonka avulla näytteesi rekisteröidään Helsingin Biopankkiin.

Voit perua antamasi biopankkisuostumuksen milloin tahansa. Peruminen tehdään kirjallisesti täyttämällä tätä tarkoitusta varten oleva lomake, jonka voit tulostaa täältä tai pyytää sen suoraan Helsingin Biopankista. Voit myös tehdä peruutuksen sähköisesti Helsingin Biopankin verkkosivujen kautta. 

Tietojasi käsitellään biopankissa aina luottamuksellisesti. Henkilötietosi säilytetään erillään näytetiedoista. Niitä ei luovuteta esimerkiksi viranomaisille, työnantajille tai vakuutusyhtiöille.

Suostumuksen antajan oikeudet

Suomen biopankkilain ja 25.5.2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus:

  • Antaa biopankkisuostumus. Tämä tarkoittaa, että annat luvan näytteesi ja tietojesi käyttöön lääketieteellisiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin.
  • Perua suostumuksesi. Tämä tarkoittaa, että biopankkiin talletettua näytettäsi ja tietojasi ei enää jatkossa käytetä tutkimuksissa.
  • Saada pääsyn omiin tietoihisi, jolloin saat selvityksen 1) säilytämmekö sinusta otettuja näytteitä ja sinua koskevia tietoja, 2) mikä on säilyttämisen peruste (suostumus tai ilmoitusmenettely vanhojen näytteiden osalta), 3) mistä olemme saaneet tietojasi ja 4) mihin tutkimuksiin näytteitäsi ja tietojasi mahdollisesti on luovutettu.
  • Pyytää, että näytteesi tai tietojesi käyttöä rajoitetaan.
  • Pyytää tietojesi poistamista. Tämä tarkoittaa, että sinusta biopankkiin tallennetut tiedot poistetaan. Ennen tämän ilmoituksen vastaanottamista ei kuitenkaan yleensä voida poistaa 1) henkilötiedoista jo aikaansaatuja tutkimustuloksia, 2) näihin tuloksiin sisältyviä tietoja tai 3) muodostettuja tutkimusaineistoja, koska niiden säilyttäminen voi olla tarpeellista esimerkiksi jo tehtyjen tutkimusten oikeellisuuden todentamiseksi. Tältä osin säilytetään kuitenkin vain aivan välttämättömät tiedot.
  • Vastustaa tietojesi käsittelyä. Tämä tarkoittaa, että saatuamme pyyntösi emme käsittele näytteitäsi tai tietojasi biopankissa. Pyyntö koskee kaikkien sellaisten tietojesi käsittelyä, joita biopankki hallinnoi suoraan itse (näyte- ja tietorekisteri, suostumusrekisteri ja koodirekisteri). Mikäli vanhoja näytteitä siirretään ilmoitusmenettelyllä biopankkiin, siirto ei koske sinun näytteitäsi tai tietojasi.
  • Pyytää tietojesi oikaisemista tai täydentämistä. Tämä tarkoittaa, että haluat oikaista tiedoissasi havaitsemasi virheen tai täydentää puutteellisia tai epätarkkoja tietojasi.

Helsingin Biopankin sähköisessä asiointipalvelussa voit antaa biopankkisuostumuksen, perua biopankkisuostumuksen, rajoittaa biopankkisuostumustasi tai vastustaa tietojesi käsittelyä.

Kaikkia yllä mainittuja oikeuksia varten löydät tulostettavan lomakkeen. Voit myös halutessasi olla yhteydessä Helsingin Biopankkiin ja pyytää, että postitamme tarvitsemasi lomakkeen sinulle. Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

HUS, Helsingin Biopankki
Info HUSBI
Tunnus 5000493
00003 VASTAUSLÄHETYS

Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä (Helsingin Biopankki) voi kuitenkin periä rekisteröidyltä kohtuullisen, pyynnön toteuttamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten mukaisen maksun, jos tiedoista pyydetään useampia jäljennöksiä. Biopankki voi periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun myös silloin, jos rekisteröidyn pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton. Vaihtoehtoisesti rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnöstä. Pyyntöjä voidaan pitää ilmeisen perusteettomina tai kohtuuttomina erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti. Tällöin biopankin on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. Mahdollisen maksun määrittämisessä on otettava huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

Lisäksi mikäli näytettäsi on käytetty biopankkitutkimuksessa, sinulla on biopankkilain nojalla niin halutessasi oikeus saada näytteestäsi tutkimuksessa määritetty terveydentilaasi koskeva tieto ja selvitys tämän tiedon merkityksestä. Tämä tieto saatetaan kuitenkin joutua vielä erikseen varmentamaan terveydenhuollossa. Tilanteesta riippuen näytteenantajalta voidaan periä selvityksen kustannukset, mutta tästä informoidaan tilannekohtaisesti.